Jak wyciągnąć listę komputerów z AD

Get-ADComputer -Filter * -Property * | Select-Object Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack,OperatingSystemVersion

– skrypt w Powershell wyciąga komputery z domeny